Načelnik općine

Izvršno tijelo općine Galovac je Općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa Općinu Galovac i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine sukladno posebnom zakonu.

Općinsko vijeće

Popis općinskih vijećnika:


 1. Alen Burčul - predsjednik
 2. Mladen Ćoso - potpredsjednik
 3. Toni Burčul
 4. Šime Čakarun
 5. Miroslav Bučić
 6. Amalija Bačić
 7. Slavko Šare
 8. Marin Bučić
 9. Helena Vujević

Klubovi vijećnika općinskog vijeća Općine Galovac

Klub vijećnika "Reformisti"

 1. Slavko Šare - predsjednik kluba
 2. Marin Bučić
 3. Helena Vujević

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, te poslove državne uprave kad je to određeno zakonom.

Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje više naseljenih mjesta koja predstavljanju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općinsko vijeće Općine Galovac  ustrojilo je  Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova i za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

2024 Općina Galovac | izrada M2