Općinsko vijeće

Popis općinskih vijećnika:


 1. Alen Burčul - predsjednik
 2. Mladen Ćoso - potpredsjednik
 3. Toni Burčul
 4. Šime Čakarun
 5. Miroslav Bučić
 6. Amalija Bačić
 7. Slavko Šare
 8. Marin Bučić
 9. Helena Vujević

Klubovi vijećnika općinskog vijeća Općine Galovac

Klub vijećnika "Reformisti"

 1. Slavko Šare - predsjednik kluba
 2. Marin Bučić
 3. Helena Vujević

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, te poslove državne uprave kad je to određeno zakonom.

Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi Općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom finaciranju,
 • odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima,
 • donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina Općine Galovac čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi dokumente prostornog uređenja i dokumente praćenja stanja u prostoru (prostorni planovi, izvješće o stanju u prostoru i drugi dokumenti
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Općinu,
 • bira i razrješava predsjednika i podredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine.
 • donosi akte o osnivanju trgovačka društva, javne ustanove i druge ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu s zakonom
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, osnivanju vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije uređen, * odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o pristupanju nacionalnim i međunarodnim udruženjima,
 • odlučuje o dodjeli javnih priznanja,
 • odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
 • Imenuje povjerenstvo za javnu nabavu,
 • Donosi akte kojima se određuju plaće načelniku i zamjeniku načelnika i naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća.
 • Predlaže, imenuje i razriješava članove upravnih vijeća, skupština i nadzornih odbora u ustanovama, odnosno trgovačkim društvima, u kojima je Općina osnivač odnosno vlasnik ili ima udijele u vlasništvu i suce porotnike.
 • Donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine.
 • Odlučuje o pokroviteljstvu.

Općinsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim zakonima i Statutom Općine Galovac. Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, kao i prava predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te druga pitanja.

2024 Općina Galovac | izrada M2